15 September 2016 Last updated at: 11:40 AM

Musamange mahule – Khoti liuza apolisi

Apolisi a vakabuali pa chi ntchito choopsa pamene alamulidwa ndi a khoti kuti asiyiletu mchitidwe omanjata azimayi oyendayenda usiku ati chifukwa kutelo ndikuwaphela amayiwo ufulu komanso ndikulakwila malamulo a dziko lino.

Malingana ndichigamulo chimene khoti lalikuluku Zomba lapeleka, a polisi alibe mphamvu yomanga amayi Kamba kot iawapeza mu malo omwela mowa kapena achisangalalo, ngakhale ogona alendo.

sex-workers-new

Amayi oyendayenda apeza ‘ufulu’

Oweluza milandu a mayi ZioneNtaba anagamula izi amayi ena oyendayenda atakamang’ala kubwalo la milandu kuti ananjatidwandi a Polisiati Kamba kopezeka kuti akuyendausiku.

Amayiwa atanjatidwa mu boma la Dedza, anapititsidwa kubwalo la milandu laling’ono kumene anapezeka olakwa.

Koma iwo posakhutitsidwa ndichigamulo cha bwalo laling’ono, anathamangila kubwalola likulu kumene a bwalo anagwilizananawo.

Malingana ndi akuluakulu a zamalamulo m’dzikomuno, mchitidwe wauhule si mlandu m’dzikomuno ndipo palibe ndime imene imanena kuti kugulitsa thupilako munthu ukuyenela kulangidwa.

Nthawi zambiri a Polisi amanjata anthu oyenda usiku ati pa mlandu opezeka oyenda opanda chifukwa pa nthawi yolakwika.

Nthawi zambiri apolisi akagwila amayi oyenda usiku amagona nawo mowakakamiza kuti awatulutse.255 Comments On "Musamange mahule – Khoti liuza apolisi"