Kuno yayi, Mabishopu gha Katolika yakana kutuwiska nthengwa za wanalume panji wanakazi pela


Ma Bishop ya mpingo wa katolika ayo ghali pasi pa wupu wa Episcopal Conference of Malawi (ECM) ghati Ivo wayowoya mulongozgi wa mpingo uwu Papa Francisco vikung’anamula kuti mpingo uwu wazomelezga yayi nthengwa za wanalume panji wanakazi wekha wekha yayi, ndipo wati wawoneskeskenge kuti pawavwe na yumo mwa wa nsembe wawo kutuwiska nthengwa izi kuno ku Malawi.

Ivi viza malingana na makani agho ghamanyikwa pa dzuwa lachiwiri apo mpha 19 Disembala chaka chino kuti mulongozgi wa mpingo uwu Papa Francis walangula kuti nthengwa za wanthu wakuyana ubabikilo wangamba kutuwiska sono.

Kweni wupu uwu wa ECM mu kalata yawo iyo yiza pakwelu yati pali kuleka kupulikana pa nkhani iyi Ivo vikwiziska mafumbo ghanandi, kwenjelwa kweniso mahumuhumu chomene kwa awo wakuyemwa na kulondezga visambizgo vwa mpingo uwu.

Mu Kalata igho wakhozgela walongozgi wakhe wose wankhonde na wanayi (9) kusazgilapo mulongozgi mulala Archbishop George Desmond Tambala, wupu wa ECM yayi kalata iyo Papa Francis wazomelezga njakuti ikuzomekezga nthengwa za wanthu wakubabika wakuyana yayi nga umo wanandi wakughanaghanila.

Wupu uwu wati ivo wayowoya Papa Francis vikung’anamula kuti nthengwa zakuzomelezgeka niza pakati pa mwanalume na mwanakazi ndipo kuti kutumbika uku nkhwakukhwaska chili chose icho chikukhumba kutumbikika kwa Chiuta, noti nthengwa za wanalume pela panji wanakazi pela.

“Wupu wa Episcopal Conference of Malawi lakhumba kulongosola mwakupulikwika makola pa makani yakukhwaska kaphalazgiko ka makani agha yakunkhwaska vitumbiko ( Fiducia Supplicans) ise wa Episikopi winu tawonga kang’anamulilo kakubudika ka makani agha Ako kiziska kwenjelwa na wofi pakati pa awo mba katolika na awo wakulawiska ku mpingo wa katolika na unthazi wa nkhalo, Uzimu na chisambizgo,” yatero kalata iyo.