Dada wafwa chifukwa chakumwa phere kwambula kulya ku Mzimba

Advertisement
Malawi 24 news logo

Dada wa virumika 69, Jackson Mvula walikusangika wakufwa mumphete mwamusewu ku Luwerezi chifukwa chakumwa chomene phere kwambula kulya chakulya kwa dazi lose.

Ivi vikachitika mu usiku wapa 22 mwezi wa April, 2024 apo wanthu awo wakendanga wakamsanga wagona mumphepete mwamusewu wa Jenda-Luwerezi.

Vavumbulikwa kuti chiponde Jackson Mvula wakafumapo panyumba ku mlenji pa 22 April 2024 kuya ku Kandezu uko wakamwanga moba wakachaso dazi lose lanthunthu, ndipo mu usiku wake wanthu wanyake ndiwo wakamusanga kuti wagona mu khwaba la msewu.

Wa polisi wakati wamanyiskika wakaluta pamalo agha pamoza na wakuchipatala, ndipo vikaphalilika kuti a jackson wakawa kuti wataika kale, thupi lawo likatolekera kuchipatala cha Luwerezi kuti wakachite kasandasanda wakuphala icho chikakoma chiponde Jackson.

Vamanyikwa kuzira mkasandasanda uwo wachipatala wapanga kuti Jackson Mvula wakataika chifukwa chakukhila kwa shuga mndopa zawo, chifukwa chakumwa phere nyengo yakulutilira kwambula kulya chakulya. Palije kaghanaghaniro ka kuti wanthu wanji watolapo lwande pakutireko kwawo.

Mwantheula Polisi ya Jenda yikukhumba kususka waliyose uyo wakawa na maghanoghano wanyake kuti ni boza. Tili penepaposo tikuchenya wanthu wose kuti waleke kumwa mowa mwaulowevu kwambula kulya chakulya.

Jackson Mvula wakafumanga muchikaya cha kwa Kando, fumu yikulu Mabulabo mboma la Mzimba.

Advertisement

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.