Armyworms

Ntchembere zandonda zagwa

Unduna wa ulimi, ulimi wa nthirira ndi chitukuko chamadzi wati ntchembere zandonda zikuonononga mbewu zosiyanasiya m’madera ambiri m’dziko muno. Mbozizi zagwa chifukwa chakusintha Kwa nyengo m’madea ambiri mdziko muno. Izi zili chomwechi potsatira mvula yankutho… ...

Armyworms hit Mchinji

Armyworms have been spotted in fields in Mchinji, raising fears about low crop yield in the 2019/20 growing season. Crop protection officer at Mchinji district agricultural office Raphlino Gondwe has confirmed about the outbreak. Gondwe… ...