Leza wakoma mwana kwa khonsolo ku Mzimba

Advertisement

Mwana wa vilumika khumi, vinkhonde na vibiri, Mercy Phiri, wafwa apo leza wakamutchaya mise gha pa February 18, 2024 kwa Khonsolo mu boma la Mzimba.

Vavumbulikwa kuti chiponde, Mercy Phiri pa dazi ili wakawa kunyumba kwa a sibweni wake ndipo wachali kuko vula ikamba kulokwa yakusazga na wa leza. Chifukwa cha mantha, Mercy wakaima kuchimati chanyumba ndipo leza wakamutimba nakuwa pasi.

Asibweni wake wakachimbilira naye kuchipatala chakuchigawa cha Khosolo ndipo vikaphalika kuti wiza nayo wakufwa kale.

Ivi vikaphalilikanso ku polisi ya Jenda ndipo ibo wakaluta kukaona apo pakachitikira ngozi iyi kweniso kuchipatala. Vikavumbukwaso kuti Mercy wafwa chifukwa cha moto wakwiza na leza pamphepete pakutimbika na leza.

Polisi ya Jenda yikukumbuska wanthu kuti ngozi za leza zikwiza zekha mwachilengiwa chake, ntheula mbuheni kughanaghana kuti wanthu wanji wakutolapo lwande.

Ndiponso wapolisi wakukumbuska wanthu kuti kutundula munthu kuti ni mufwiti nkhwanangira malango gha charu chino.

Mercy Phiri wakafumanga mu Muzi wa kwa Khikumbu Fumu yilala Khonsolo mu boma la Mzimba.

Advertisement