Nduna Ya Vyakuyeyayeya na Kuzenga Wa Jacob Hara wambiska Kuzenga nyumba Yama kompyuta pa Sukulu ya Mnjiri ku Mzimba

Advertisement
Minister of Transport and Public Works Jacob Hara

Nduna ya vyakunyamula nyamula na kuzengazenga Wakutumbikika Jacob Hara uyoso ni mwimilili wa ku mphala ya malango chigaba Cha Mzimba Solola pa chinkhonde wakhazikiska ntchito yakuzenga nyumba iyo ikuchemeka Internet Computer Technology Laboratory (ICT) mu chizungu pa Sukulu ya Mnjiri Day Community Day Secondary school mu boma la Mzimba.

Pakuyowoya malonje Nduna it yati Wana wawe na nyota yakugwiliska ntchito ma kompyuta aya pakulutiska masambilo yawo panthazi.

“Nikhumbo lane kuwona Sukulu za mchigawa chino kuti chilute panthazi ndipo Mnjiri na ma Sukulu yanyakhe tiwoneseskenge kuti tanozga ndipo kwiza kwama kompyuta pa Sukulu pano kovwilenge ku wana wa Sukulu yagwiliskenge ntchito pachanya ma mabuku chifukwa buku lililose likusangika muma kompyuta sono, sono gwiliskani ntchito intaneti kuti yovwile kulutiska masambilo panthazi,” Hara wayowoya.

Ndipo Hara wangupempha wa Macra kuti wayezeske kuwika vinthu ivyo pela vingàvwila Wana pamasambilo yawo.

Pakuyowoyapo uyo ni membala wa bodi ya Macra Father Francis Damaseke wanguti aya ni maloto ya 2063 kuti Malawi wawe na upangili wakagwiliskilo kama kompyuta.

“Ichi chikung’anamula kuti Chalo cha Malawi chikukwela ndipo chikupangiska kuti tileke kukhalila mumasinda ndipo ntchakwamba mu Chalo cha Malawi ndipo ni maloto ya 2063, ndipo ni maloto ya mulongozgi wa Chalo chino Dr Lazarus Chakwera kuti Chalo chino masambilo yalute panthazi mu Chalo chino,” Damaseke wanguyowona.

Pakuyowoyapo msambizo mulala pa Sukula ya Mnjiri Bresters Nyirenda wanguwonga wa nduna na wupu wa Macra pakwiza na chitukuko chanthewula.

“Tikuwonga wanduna pakwiza na chinthu ichi Icho mu Chalo cha Malawi ma Sukulu 75 ndiyo yawenge na mwawi ndipo pa Sukulu izi Mnjiri njimoza mwa Sukulu izi, ndipo nanga wuli ili pa Sukulu iyi kweniso awo walikuleka na kumaliza ma Sukulu wawenge na mwawi wakuzakagwiliska ma why kompyuta aya”

Wangusazgilapo kuti pa Mnjiri Pali Wana 1,200 ndipo Pali wasambizi 33, mwa iwo wasambizi wankhonde(5) pela ndiwo wakukhala pa Sukulu penepapa.

Mwa awo wanguwapo mba mama Bottoman kufuma ku Macra, wantchito za boma kweniso mafumu.

Iyi ni nyumba iyo muwenge ma komputa ayo Wana wasukulu wagwiliskenge ntchito intaneti yawaka kwambula kusuzga.

Pafupifupi boma lililose mu Chalo chino ipindulenge na pulogalamu iyi iyo wakupanga na wovwili kufumaku bungwe la Macra.

Mafumu, wana wa Sukulu na wasambizgi wapa Mnjiri sekondale nawo wanguwapo kuchitila ukaboni.

Sukulu ili yose ipokenge ma kompyuta yakukwana 60, ndipo chigawa chakwamba ma compyuta 20 ndiyo yambililenge kwiza.

Malingana na kasandasanda wasanga kuti pafupifupi Wana 6000 mu Sukulu zamu Chalo chino walije mwawi wakukola kompyuta.

Ndalama zakukwana 6 Biliyoni ndizo zigwilenge ntchito pa kwamba pa mulimo wakwamba wose mchalo chino.

Advertisement

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.