Mafumu yatatu na wanthu kumi na wawiri ghagamulika kukakhala ku jere mwezi 9 pakuwapo pamudauko  wakutola nyanga

Advertisement
Chiefs in Mzimba accused fellow villagers of being witches and they hired a witchfinder to confirm their allegations

Mphala yamalango ku Mzimba pa October 26, 2023 yakaka nakudumula kuti a fumu chipokosa Chirwa, mafamu yanyake ghabiri na wanthu wawo khumi na bawiri kukakhala ku jere mwezi inkhomde na  inayi(9) chifukwa chakuwapo pa mudauko wakutola nyanga uwo ngwakukanizgika na malango gha chalo chino ku Ehehleni mu boma la Mzimba.

Kwizira kwa wakuyimilira polisi (boma) Revelend Gondwe, mphala yamalango ikaphalilika kuti mafumu agha pakati pa mwezi wa August na September wakachema ng’anga kufuma ku Zambia kuzakachima mumuzi wabo pamanyuma pakuti wakatundula mama Jessi Chirwa na dada Bernard Chirwa kuti mbathakati.

Mafumu agha na wanthu wabo wakazomera mulandu wakubapo pamudauko wakukanizgika ughu kweni wakapempha nyumba malango kubalengera  lusungu pakuti madoda ghose mchikaya chabo wali kukakika.

Wakuyimira boma wa dada Gondwe wakapempha nyumba ya malango kuti yipereke cholango chikulu chifukwa nkhani za utunduzgi wa ufwiti ku Mzimba zatalula pasono.

Wakuyeruzga milandu mu nyumba yamalango Loness Gumbo bakakoleranako na a Gondwe ndipo wakadumula kuti mafumu agha nawamthu wawo wakakhale ku jere miyezi inkhonde na yinayi(9) kweniso wakapulika pempho lamafumu ndipo wakagamula kuti chilango ichi wachiimika kwa mwezi khumi,inkhonde na itatu (18) ndipo kuti waleke kupalamulanso mlandu nga ubu.

Wanthu aba wachali kuzgola milandu yinyake nge kulemba ng’anga kutola nyanga kweniso kutundula munthu kuti ni fwiti iyo yichali kulutilira ku nyumba ya malango.

A chipokosa chirwa na wanthu wabo wakufumu mu chigawa cha fumu yilala Mzikubola mu boma la Mzimba.

Advertisement