A gulupu na madoda wakakika pakuchema nakuzomerezga ng’anga kutola ufwiti ku Mzimba

Advertisement
Chiefs in Mzimba accused fellow villagers of being witches and they hired a witchfinder to confirm their allegations

Polisi ya Jenda pa October 23 yakaka afumu Paul Chipokosa Chirwa 71, na wanthu wabo ma khumi ghabiri chifukwa chakuchema nakuzomerezga ng’anga kuti ichite uchimi wakutola nyanga mchikaya chawo kweniso kukhumba kufunya mbali wabo ku polisi ya Jenda mchigawa cha Ehehleni ku Mzimba.

Vilikuphalika kuti a fumu pamo na wanthu wabo wakachema ng’anga pakati pa mwezi wa August na September kufuma ku Zambia kuti izakachime nakutola nyanga kwa mama Jessi Chirwa and adada Bernard Chirwa abo walikutundulika kuti mba fwiti.

Ndipo mkati mwa utunduzgi uwu wanthu aba Wakaba ndalama na mathumba yatatu ya vingoma kwa a Jessi Chirwa izo ndalama zake zikukwana K468,000 ndiponso wakibaso ndalama nakusakaza katundu wa a Bernard Chirwa wakukwana K750,000.

Usiku wapa October 22, 2023 apo wapolisi wakaluta kuti wakabakake madoda agha ghakachimbira wose chifukwa doda limoza ilo likamba kukoleka likachemerezga ndipo wanyake wakasangirapo mwabi wakuthawa.

Ndipo pa October 23, 2023 namulenji mwakudangilirika na fumu wanthu aba wakapanga upo wakunanga polisi ya Jenda ndipo nakuthafyaso mbale wawo uyo wakakakika. Mkatikati mwa vivulungwere wanthu wose pamo na ma fumu yagho wakakakia.

Kupatula pakupanga upo wakunanga polisi nakufunya mbale wawo mumawoko ya wapolisi a fumu pamo nawanthu wawo wakuzengeka milandu yinyake nge; kutundula mutnhu kuti nifwiti, kuchema ng’anga kuzachima nachilato chakutola nyanga, kwiba, kunanga katundu wamunthu, nakuwapo pamudauko wa uchimi. Ndipo wamukuwonekera kumphala ya malango mwasonosono.

Polisi ya Jenda yikuchenjezga mafumu pamo na wanthu wabo kuti yilekelerenge chala ukhaliro wakutambuzga wachekulu pautunduzgi wa ufwiti mchigawa chawo, kweninso yikuchenjezga kuti ukhaliro wakunaga ma office ya boma munthowa zakutolera malango muma woko nguheni ndipo abo wasangika wazamukakika.

Afumu a Paul Chipokosa Chirwa na wanthu wawo wakufuma ku Ehehleni fumu yilala Mzikubola mu boma la Mzimba.

Advertisement