Soul Savers Church storms Lilongwe with a crusade

Advertisement
Soul savers praise team

Few days after invading Mponela, Soul Savers church has organized another crusade in Lilongwe where people are also expected to get relieved of a lot burdens imposed.

The crusade is scheduled to take place on 28th April at the church’s headquarters in Lilongwe Area 25, Msungwi under the theme ”Kutsegula Makomo 2017”(opening closed doors 2017) from Revelation Chapter 3 verses 7 and 8.

Founder and overseer of the Church, Pastor Steve Wingolo, said the crusade will start at 6pm and it will be a night full of anointing as the power of the Holy Ghost will manifest for the glory of God.

One of the church services

He said people should expect more great wonders during the night saying it will be characterized by deliverances and healings.

“All those who are troubled should come in their large numbers and they will get back to their homes singing songs of praise, I am telling you their stories will change because this is not a mere night but a night covered with holy spirit, “he said

Wingolo said many people are struggling with satanic attacks but their answers are at Soul Savers church where many are getting healed and delivered from a number of things, Satanic attacks inclusive.

Wingolo, whose church in Lilongwe registers thousands of visitors within and outside Lilongwe added that it is time now for children of God to get back what Satan took away from them.

He added: “People are going to get jobs, others are going to get married while others are going to bear children, in Jesus name.”

Founded in 2014, Soul Savers Church has over three thousand followers that worship at its branches in Lilongwe, Mchinji and Mponela.

During the night music will be provided by the Soul Savers praise team.

Advertisement

One Comment

 1. In case they teach “repent of your sins to be saved” like most others… here is THE Gospel, in Chichewa for you…

  Aroma 3:12 – Onsewa apatuka, pamodzi akhala opanda pace; Palibe mmodzi wakucita zabwino, inde, palibe mmodzi ndithu.

  Aroma 3:23 – pakuti onse anacimwa, naperewera pa ulemerero wa Mulungu;

  Aroma 6:23 – koma ndiona lamulo lina m’ziwalo zanga, lirikulimbana ndi lamulo la mtima wanga, ndi kundigonjetsa kapolo wa lamulo la m’ziwalo zanga.

  Yesaya 64:6 – Pakuti ife tonse takhala ngati wina amene ali wosakonzeka; ndi zolungama zathu zonse ziri ngati cobvala codetsedwa; ndipo ife tonse tifota monga tsamba, ndi zoipa zathu zitiuluza monga mphepo.

  Cibvumbulutso 21:8 – Koma amantha, ndi osakhulupira, ndi onyansa, ndi ambanda, ndi acigololo, ndi olambira mafano, ndi onse a mabodza, colandira cao cidzakhala m’nyanja yotentha ndi mota ndi sulfure; ndiyo imfa yaciwiri.

  Aroma 5:7-8 – Pakuti ndi cibvuto munthu adzafera wina wolungama; pakuti kapena wina adzalimbika mtima kufera munthu wabwino. Koma g Mulungu atsimikiza kwa ife cikonai cace ca mwini yekha m’menemo, kuti pokhala ife cikhalire ocimwa, Kristu adatifera ife.

  Aroma 10:8-13 – citani? Mau ali pafupi ndiwe, m’kamwa mwako, ndi mumtima mwako; ndiwo mau a cikhulupiriro, amene ife tiwalalikira: kuti ngati udzabvomereza m’kamwa mwako Yesu ndiye Ambuye, ndi kukhulupirira mumtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa, udzapulumuka: pakuti ndi mtima munthu akhulupira kutengapo cilungamo; ndi m’kamwa abvomereza kutengapo cipulumutso Pakuti lembo litere, Amene ali yense akhulupirira iye, sadzacita manyazi. Pakuti kulibe kusiyana Myuda ndi Mhelene; pakuti Yemweyo ali Ambuye wa onse, nawacitira zolemera onse amene aitana pa iye; pakuti, amene ali yense adzaitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka.

  Yohane 3:16 – Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wace wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike, koma akhale nao moyo wosatha.

  Aroma 4:5 – Koma kwa iye amene sacita, koma akhulupirira iye amene ayesa osapembedza ngati olungama, cikhulupiriro cace ciwerengedwa cilungamo.

  Aefaeso 2:8-9 – Pakuti muli opulumutsidwa ndi cisomo cakucita mwa cikhulupiriro, ndipo ici cosacokera kwa inu: ciri mphatso ya Mulungu; cosacokera kunchito, kuti asadzitamandire munthu ali yense.

Comments are closed.